RODO Klauzula informacyjna

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby złożenia i realizacji zamówienia a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych w związku ze złożonym zamówieniem lub zapytaniem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach, które umożliwią realizację powyższych celów oraz działania zmierzające do zawarcia umowy. Dane przetwarzane dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celach kontaktowych będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń oraz w celach reklamacyjnych będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa. Administrator będzie przetwarzał kategorie danych osobowych wskazane w formularzu zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Każda Osoba posiada prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • jeśli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, ma prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu realizacji powyższych uprawnień Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: biuro@betonelk.pl

Masz pytania

Potrzebujesz dodatkowej informacji dotyczącej naszej oferty, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na Państwa pytania

Kontakt